Koruma Çalışmaları

Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı kapsamında alınan genel önlemler arasında; vejetasyon temizliğinin canlıların üreme dönemi dışında yapılması ve doğrudan etkinin azaltılması, çalışmaların denizden karaya doğru yapılması, hava kalitesi için yeni model araç ve makinaların kullanılması ve düzenli bakımlarının yapılması, tozumaya karşı düzenli sulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, gürültüye karşı ses sınırlarının düzenli kontrolü ve sınırlara uygun çalışılması gibi faaliyetler söz konusudur.

Bitki Koruma Projeleri kapsamında, Prof. Dr. Hayri Duman danışmanlığında; endemik ve/veya tehdit altındaki bitki türlerinin korunmasına yönelik üç proje gerçekleştirilmiştir.

Soğanlı bitki türlerine (Galanthus x valentinei (melez kardelen) ile Lilium martagon (İstanbul zambağı) ve Nectaroscordum siculum subsp. bulgaricum (Sicilya bal zambağı) ait 100.000’den fazla bitki proje sahası dışındaki uygun alanlara taşınmış ve gerçekleştirilen üç yıllık izleme çalışmaları sonucunda çalışmaların %100 verimle başarıya ulaştığı saptanmıştır.

Endemik ve nadir tohumlu bitki türlerine (Centaurea hermannii, Cirsium polycephalum, Lathyrus undulatus, Euphorbia amygdaloides subsp. robbiae, Ferulago confusa) ait 25.000’den fazla tohum toplanarak Ankara Tohum Gen Bankası’na yollanmış ve koruma altına alınmıştır.

İGA ile Ali Nihat Gökyiğit Vakfı - Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye’de ilk defa Gurbette Kumul Koruma Projesi gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Yeni Havalimanı proje sınırının 1 km doğusunda yer alan Ağaçlı Kumulları, farklı projelerden kaynaklı yoğun inşaat faaliyetlerinden etkilenme olasılığı yüksek olan bir alandır. Bu nedenle, 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla, 48 kamyon kum ile birlikte 5’i endemik onbeşten fazla kum bitkisi örneği, NGBB’ye taşınmıştır.

Bahçede oluşturulan kum adası ve taşınan kum bitkilerinin sürekliliği için iki yıllık bilimsel izleme çalışmalarına da 2017 yılında başlanmış olup, elde edilen bulgular doğrultusunda koruma yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bitki koruma projeleri kapsamında TAGEM - İstanbul Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma Merkezi, Atatürk Arboretumu ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ile ortak çalışmalar da devam etmektedir.

İki yaşamlı ve sürüngenlerle ilgili karasal ve sucul habitatlarda yapılan araştırmalar sonucunda, proje alanı içerisinde çoğunluğu yaygın ve tehdit altında olmayan yirmi tür tespit edilmiştir. Proje faaliyetlerinin doğrudan etkisini azaltmak amacıyla, vejetasyon temizliğinin bu türlerin üreme ve kış uykusu dönemlerinde yapılmaması için gerekli aksiyonlar alınmıştır. Ayrıca, bu türler arasında yer alan nadir ya da tehdit altındaki üç kaplumbağa türü için translokasyon ve koruma projesi gerçekleştirilmiştir. Kaplumbağa Koruma Projesi kapsamında, 2015 yılında İYH Proje Sahası’ndan toplanan üç türe (Testudo graeca, Emys orbicularis ve Mauremys rivulata) ait 423 kaplumbağa, proje sahası dışındaki benzer ve uygun alanlara taşınarak koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İki yıllık izleme çalışmaları sonucunda, hem taşındıkları habitatların hem de kaplumbağaların sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürdüğü belirlenmiştir.