Genel Bilgi

İstanbul Yeni Havalimanı Projesi (İGA); katılımcı, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve eşitlikçi bir sosyal etki yaklaşımı ile uluslararası ve ulusal öncelikler çevresinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu konuda özel bir bütçe ve konusunda uzman bir ekip bulunmaktadır. Havalimanı inşaat alanına komşu olan dokuz mahallede yaşayan yerel halk ve ilgili paydaşlar ile şeffaf ve zamanında bilgi temini ve açık diyalog esasında anlamlı ve güvenilir ilişkiler ve projeler inşa etmek için 1 Ocak 2016 tarihinde İGA Sosyal Yatırım Programı’nı oluşturmuştur.

Sosyal yatırım programı ile ulaşılması hedeflenen somut çıktılar aşağıda sıralanmaktadır:

  • Komşu mahallelerin sosyo-ekonomik yapılarını akademik ve tarafsız olarak belirlemek.
  • İhtiyaçlar çerçevesinde somut, pozitif etkiye sahip, eşitlik temeli gözeten etkin projeler tasarlamak ve yürütmek.
  • Yerel halk ile kesintisiz, güvenilir ve tarafsız bir iletişim kanalı oluşturmak.
  • Diğer kuruluşlar için örnek teşkil edecek özgün projeleri hayata geçirmek.
  • Faaliyetler kapsamında sahiplenmeyi, sorumluluk paylaşımı ve eş finansmanı sağlamak amacıyla etkin bir paydaş yönetimini ve katılımını sağlamak.
  • Tüm faaliyetlerin ulusal gerekliliklerin yanı sıra Uluslararası Finans Örgütü (IFC) Performans Standartları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) ile uyumlu olmasını sağlamak.

Sosyal Yatırım Programı girişiminin en önemli özelliği İGA bünyesinde oluşturulan Sosyal Yönetim Birimi tarafından yürütülmesidir. Bu birimde Sosyal Yönetim Birimi Müdürü yönetiminde görevli dört halkla irtibat görevlisi çalışmaktadır.

Birimin çalışma amacı inşaat sahasına komşu mahallelerdeki sosyal etkiyi belirleyerek yerel halkın sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemek ve mevcut ve olası inşaat etkilerini en iyi şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda kanaat önderleri ile görüşülmekte, yerel jargon kullanılmakta ve mahallelerde iletişimi kolaylaştıracak ofisler ve özel telefon hatları kurulmuştur.

Beklenen değişiklik için benimsenen temel değerler; etkin paydaş katılımı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, katılımcılık, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, hassas grupların gözetilmesi ve çevreye duyarlılık olarak belirlenmiştir.